HOME > 关于我们 > 研究生教育 > 招生工作
招生工作 recruit student
研究生入学考试专业课程参考书目
2016/09/10  阅读:7667
 
 
 

当代国际关系和国际政治
 
《国际关系与全球政治—21世纪国际关系学导论》   俞正梁著       复旦大学出版社,  2007年;
《国际体系转型和多边组织发展》  杨洁勉主编,                              时事出版社,      2007年;
《国际关系精要》 [美]卡伦.明斯特著                                                   上海人民出版社, 2007年
   

世界经济
 
 
《国际经济:理论与政策》(第六版),          (美)保罗.克鲁格曼,茅瑞斯.奥伯斯法尔德(著) 海闻等译    人民大学出版社, 2006年版;
《世界经济学:原理与方法》       张幼文等著          上海财经大学出版社2006年版