Academic Affairs Council
Chairman
YANG Jiemian

Vice-Chairman
CHEN Dongxiao, YAN Anlin

Members
YU Hongyuan, YE Jiang, YE Qing,
LI Weijian, LI Xin, WU Chunsi, ZHANG Chun,
ZHANG Haibing, SHAO Yuqun, ZHAO Gancheng